Home » ANBI-pagina

ANBI-pagina

Naam : Stichting Kerk Hardop

RSIN: 8167 92 720

Registratie Kamer van Koophandel: 41 265 165

Postadres uitgever: Erasmuslaan 92, 1185 BJ  Amstelveen

Postadres redactie: Van Sonstraat 4, 5025 KD Tilburg

Rekeningnummer:  NL74 RABO 0351 8278 11

Bestuurssamenstelling
Marleen Wijdeveld, voorzitter
Isaac Wüst, waarnemend secretaris
Geert-Jan Meijerhof, penningmeester
Bernard Höfte, bestuurslid

Beleidsplan
De stichting Kerk Hardop heeft op het ogenblik als enige activiteit het uitgeven van de site debezieling.nl, die gezien kan worden als een elektronisch tijdschrift. De site beoogt een publiekssite te zijn waar hedendaags leven en christelijk geloof elkaar ontmoeten. Aan bod komen zowel persoonlijke levensvragen als breder levende maatschappelijke en culturele thema’s. Maandelijks worden enkele grote artikelen gebracht, daarnaast ook columns en boekenoverzichten en –besprekingen; op den duur zo mogelijk ook video-interviews en videoverslagen. De site zoekt tevens verbinding met groepen die belang stellen in de overdracht van religieus erfgoed en in continuïteit tussen de generaties.

In de afgelopen zeven jaar werden de benodigde gelden verkregen uit de vrijwillige donaties van de bezoekers die daartoe regelmatig per Nieuwsbrief werden opgeroepen. Sinds oktober 2013 is de oude site rk-kerkplein.org vervangen door de huidige o.l.v. een zzp’er als hoofdredacteur. Hierdoor zijn hogere inkomsten nodig en zijn enkele bijzondere sponsors aangeschreven, ter overgang. Het is de bedoeling dat ook in deze nieuwe situatie de gelden voor de onkosten van de website, uiteindelijk met giften vanuit de lezerskring geworven worden. De stichting heeft geen vermogen en het ligt niet in de verwachting dat de donaties aanleiding geven tot vermogensvorming.

Beloningsbeleid
De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking. Bestuursleden ontvangen alleen reiskostenvergoeding. De hoofdredacteur van de site is een freelance journalist, een zzp’er derhalve, die op grond van zijn declaraties wordt uitbetaald.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van een open communicatie binnen de rooms-katholieke kerk in Nederland, vooral met betrekking tot gewenste vernieuwingen, alsook al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord (zie statuten).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De website zelf is de weerspiegeling van de uitgevoerde activiteiten aangezien de stichting geen andere activiteiten ontplooit dan het publiceren van teksten e.d. op de site. Voor het Jaarverslag 2018 van de stichting kunt u hier klikken.

Financiële verantwoording
Van de inkomsten en uitgaven heeft de stichting sedert 2007 jaarlijks een financiële verantwoording afgelegd en op haar website gepubliceerd. Voor de Jaarrekening en balans 2016 van de stichting kunt u hier klikken.