Home » Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017

Stichting Kerk Hardop

Jaarrekening 2018

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inkomsten            
   Bijdragen van lezers 2.700,00 6.133,49 6.179,42 7.918,61 8.917,81 9.961,60
   Sponsors 7.100,00 17.550,00 8.250,00 3.799,30 7.089,65 8.868,95
   Nog te ontvangen gift         1.500,00  
   Lening 9.750,00          
   Rente 37,11 0,71 29,99 2,91   0,20
                                     Totaal 19.587,11 23.684,20 14.459,41 11.720,82 17.507,46 18.830,75
             
Uitgaven            
   Two Visions/ISS Media (hosting) 531,19 857,16 434,87 435,60 456,17 901,45
   Two Visions/ISS Media   219,25 210,94 345,95 151,25 111,60
   Reiskosten bestuur/redactie 271,74 27,00 275,08 374,31 266,15 139,21
   Internationale reiskosten 1.239,01          
   Flyer deBezieling.nl   155,96        
   Bankkosten 143,95 179,22 198,91 239,27 256,75 249,10
   Kamer van Koophandel 9,08          
   Hoofdredacteur (zzp’er) 21.549,20 14.195,40 14.200,00 15.300,00 15.600,00 15.600,00
   Afbouw oude website 655,82          
   Bouw nieuwe website 1.783,18          
   Overige uitgaven 251,00   290,40 265,65 406,95 262,95
                               Totaal 26.434,17 15.633,99 15.610,20 16.960,78 16.986,02 17.264,31
                               Resultaat -6.847,06 8.050,21 -1.150,79 -5.239,96 521,44 1.566,44

 

Toelichting bij jaarrekening 2018

De inkomsten van de kant van de lezers is wederom met duizend euro verhoogd, waarmee ruim de helft van de begroting gedekt werd. Ook van de sponsors – orden, congregaties en andere fondsen – is meer ontvangen dan een jaar eerder. Zodoende is de begroting dit jaar praktisch gehaald. Ten aanzien van de werkelijke uitgaven is zelfs een klein overschot behaald. Wij danken lezers en sponsors hiervoor heel hartelijk.

Wij kunnen nu pas gaan denken aan het aanleggen van een kleine buffer, zoals we vorig jaar opperden en zoals dat gebruikelijk is bij ondernemingen waar aan de medewerkers enige zekerheid geboden dient te worden. Wij stellen ons een buffer voor van de grootte van ongeveer een half jaar uitgaven.

Maar van de andere kant blijven we ook werken aan het verhogen van de bijdragen van lezers want wij hebben ons voorgenomen dat, zoals bij elk tijdschrift gebruikelijk, ook bij ons e-tijdschrift de lezers hun blad zullen bekostigen. Uit de jaarcijfers is te zien dat de sponsors nog een belangrijk aandeel hebben in de totale bekostiging van deBezieling.nl.

De uitgaven voor de website zijn hoger geworden omdat in 2017 de teksten van de oude website van Kerkplein weer zichtbaar gemaakt zijn dankzij een aparte hosting die echter pas in 2018 is verrekend.

De overige uitgaven vertonen weinig verandering.

 

Balans per 31dec2018

Activa 2014 2015 2016 2017 2018
Rabobank Rek. courant 3518.27.811 5.181,13 1.502,16 206,13 602,92 626,88
Rabobank Spaarrek. 3150.460.484 93,69 4.144,40 24,39 2.027,30 2.027,30
Vorderingen 181,10 287,52 2,91 1.500,00 0,20
                                       Totaal 5.455,92 5.934,08 233,43 4.656,74 2.654,38
Passiva          
Vrij vermogen -4.403,11 -5.515,40 -10.791,36 -158,50 -660,93
Schulden op korte termijn 109,03 1.735,48 1.274,79 2.815,24 1.315,31
Projectgift (nog niet uitgegeven)       2.000,00 2.000,00
Schuld lening 9.750,00 9.750,00 9.750,00    
                                       Totaal 5.455,92 5.934,08 233,43 4.656,74 2.654,38

                      

Dankzij de hogere inkomsten van het boekjaar 2018 konden de schulden op kort termijn worden beperkt.

De in 2017 ontvangen gift voor een project om grotere bekendheid te geven aan deBezieling is nog niet gebruikt kunnen worden. De extra werkzaamheden die dit meebracht betekenden vanwege de kosten een te groot risico voor de verzorging van de website zelf. Het ziet er naar uit dat dit project nu in 2019 wel ter hand genomen kan worden.

Amstelveen, 30 april 2019

Het bestuur van de stichting Kerk Hardop