bestnyescorts.com Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Home » Jaarverslag van de stichting Kerk Hardop 2020

Jaarverslag van de stichting Kerk Hardop 2020

Corona

Het ‘corona-jaar’ 2020 heeft op het werk van de Bezieling eigenlijk weinig impact gehad. Ineens bleek dat de digitale formule in deze periode ervoor zorgde dat de activiteiten van de Bezieling niet heel erg werden belemmerd. Slechts de bestuursvergaderingen moesten van een fysieke in een digitale ontmoeting worden omgezet.

De turbulentie van de corona-pandemie was uiteraard aanleiding tot regelmatige beschouwingen op de Bezieling door de auteurs. Op de Bezieling werden de reeks columns en beschouwingen al snel bij elkaar gebracht in een apart digitaal ‘katern’.

Bereik

In 2020 is de site bezocht door 60.491 bezoekers. Daarmee is een stabilisering zichtbaar in het aantal mensen dat gedurende het jaar de website van de Bezieling bezoekt.

De digitale nieuwsbrief van de Bezieling bereikt maandelijks 2000 abonnees. Naast de regelmatige toezending van de nieuwsbrief die abonnees informeert over nieuwe publicatie op de website, houdt Isaac Wüst de abonnees regelmatig op de hoogte van de financiële stand van zaken en roept hen op via donaties de Bezieling te ondersteunen. Het blijkt elke keer weer dat het van belang is die aansporing te doen en mensen zo te bewegen tot een bijdrage.

In de bijlage A vindt u een overzicht van alle bijdragen die in 2020 verschenen zijn.

Vernieuwing website

In 2020 is besloten de website van de Bezieling te vernieuwen. Belangrijkste aanleiding was het bericht dat het door ons gehanteerde format niet langer door WordPress wordt ondersteund en er daarmee risico’s zouden ontstaan in het beheer en beveiliging van de site. Bovendien zaten we in het bestaande format aan een maximum van 2000 Nieuwsbriefabonnees. Om groei van het aantal nieuwsbriefabonnees te realiseren was overstappen dus ook gewenst. Mede door corona heeft de ontwikkelen van de nieuwe site enige vertraging ondervonden. Naar verwachting zal de vernieuwing in de tweede helft van 2021 gerealiseerd worden.

Versterking financiële situatie

Tijdens de vergaderingen van het bestuur is de financiële situatie van de Bezieling een vast punt van de agenda. Vanaf het begin is er sprake van een wankel evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Uit de jaarrekeningen blijkt dat er in 2019 en 2020 een klein negatief exploitatiesaldo overbleef.

In de laatste maanden van 2020 heeft het bestuur daarom zich de vraag gesteld hoe we tot een gezondere en stabielere financiële situatie zouden kunnen komen. Uiteindelijk is besloten langs twee wegen daaraan te werken:

  • Het zoeken van een partner om de uitstraling te vergroten en nieuwe doelgroepen te bereiken. De Bezieling heeft daarvoor geen marketingbudget. Uiteindelijk is eind 2021 besloten een partnerschap met uitgeverij Adveniat (Leo Fijen) op te bouwen. We zijn complementair, bereiken een verwante doelgroep en in die samenwerking wordt het mogelijk oude plannen van de Bezieling om incidenteel tot gedrukte uitgaven te komen te realiseren.
  • Het opbouwen van een vriendenkring voor de Bezieling. We willen mensen aan ons binden en zo verleiden tot een vaste jaarlijkse bijdrage waardoor de financiële stabiliteit toeneemt. Als tegenprestatie gaan we een beperkt aantal tegenprestaties exclusief voor Vrienden bieden die deelname aan deze vriendenkring aantrekkelijk maakt.

De uitvoering van deze plannen is voorzien in 2021. Eind 2021 moet duidelijk zijn of deze initiatieven gaan resulteren in de gewenste stabiliteit voor de financiering van de Bezieling.

Medewerkers

De Bezieling kon het hele jaar blijven rekenen op de toewijding van haar groep van trouwe medewerkers.

Redactie

Eind 2020 werd ook besloten tot het scheiden van de functie van hoofdredacteur en eindredacteur. Met ingang van het nieuwe jaar heeft René Grotenhuis de functie van hoofdredacteur op zich genomen. Theo van de Kerkhof blijft als eindredacteur de spil waarom de Bezieling draait. Hij zorgt voor de redactie van de bijdragen, onderhoudt het contact met de auteurs en zorgt voor de plaatsing van alle stukken. De hoofdredacteur houdt zich vooral bezig met het ontwikkelen van de samenwerking met Adveniat, de vorming van het netwerk van vrienden van de Bezieling en de vernieuwing van de site eind 2021 zullen we in het bestuur deze functiescheiding evalueren en besluiten of het wenselijk is die voort te zetten en of de dubbelfunctie van hoofdredacteur en voorzitter van het bestuur wenselijk is.

Bestuur

Het bestuur kwam in 2020 drie keer bij elkaar. Eind 2020 vond een wisseling in het voorzitterschap plaats en bestond het bestuur uit:

René Grotenhuis, voorzitter
Geert-Jan Meijerhof, penningmeester
Isaac Wüst, secretaris
Bernard Höfte, lid
Marleen Wijdeveld, lid

 

Bilthoven, juni 2021

Het bestuur van de stichting Kerk Hardop

BIJLAGE A

Artikelen op de Bezieling in 2021

Op de Bezieling verschijnt met vaste regelmaat om de dag – minimaal drie keer per week – een bijdrage. Het gaat veelal om eigen, originele producties. In 2020 resulteerde dat in 165 bijdragen, in de volgende categorieën.

Columns (René Grotenhuis Lisette Thooft, Annemarie Scheerboom, Erik Borgman):50
Bijbelse beschouwing (Marga Haas):12
Cultuurbeschouwing (Eric Corsius):13
Boekrecensies (div. auteurs):16
Mijn Boek (interviewrubriek over iemands favoriete boek; door Cees Veltman):14
Blog Marinus van den Berg17
Grote interviews (div. onderwerpen; door Cees Veltman):11
Podcasts (over stilte, gesproken interviews; door Anne Stael):4
Essays over spiritualiteit (merendeels door Vincent Duindam):11
Scènes uit het verpleeghuis (Paulien van Bohemen):13
In memoriam:2
  
Totaal165

Nieuwsbrieven

In 2021 verschenen 20 Nieuwsbrieven met overzicht en samenvatting van recente publicaties. Daarnaast verschenen er 5 extra Nieuwsbrieven van de secretaris met oproep aan de lezers om een donatie te doen. De nieuwsbrieven gaan naar een bestand van 2.037 abonnees.

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development